Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2024-07-01 - 08-30

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Socialinis bendradarbiavimas Spausdinti El. paštas

Siekdama sustiprinti socialinę partnerystę, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla bendradarbiauja su kitomis mokymo įstaigomis, verslo įmonėmis, viešosiomis įstaigomis, valstybės institucijomis ir užsienio partneriais. Mokykla yra pasirašiusi arti 100-to įvairių bendradarbiavimo sutarčių. Sutartimis vadovaujamasi ir partneriai pasitelkiami vykdant įvairias veiklas, planuojant mokyklos prioritetus ir kaitą.

Partnerystė su švietimą kuruojančiomis institucijomis leidžia teikti kokybiškas švietimo paslaugas, padeda atnaujinti mokyklos edukacines aplinkas, išbandyti veiklas bendradarbiaujant, kokybiškai vykdyti profesinių kompetencijų vertinimą, įsigyti įrangos ir priemonių, organizuoti profesinio meistriškumo konkursus.

Su bendrojo ugdymo įstaigomis bendradarbiaujama profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo klausimais. Kasmet mokykloje organizuojamos atvirų durų savaitės, atviros profesinio informavimo pamokos, amatų dienos, metodiniai renginiai rajono mokyklų vadovams ir mokytojams. Bendrojo ugdymo mokyklose vykdomos profesijų dienos, mokytojų posėdžiuose ir mokinių tėvų susirinkimuose pateikiama informacija apie Smalininkų TVM bei apie tų mokyklų buvusių mokinių mokymąsi mūsų mokykloje. Visa tai sudaro prielaidas sėkmingam mokinių kontingento komplektavimui.

Bendradarbiaujant su specialiosiomis mokyklomis, specialiojo ugdymo centrais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si), keičiamasi teorine, praktine, organizacine bei kita šalims naudinga informacija. Dalyvaujam bendruose projektuose, kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose. Skleidžiam pedagogų, mokinių gerąją patirtį. Dalijamasi informacija metodiniais klausimais, organizuojami seminarai, konferencijos ar kiti kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai turi galimybę mokytis profesijos jiems pritaikytoje edukacinėje aplinkoje.

Praktinis mokymas mokykloje yra pagrįstas bendradarbiavimu su mūsų partneriais: VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, UAB „Sautransa“, BĮ „Skalvijos namai“, VŠĮ „Smalininkų senjorų namai“, „Kukarskės globos namai“, asociacija „Auksinė begalybė“, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto draugija, UAB „Vilkenta“, VŠĮ „Bruneros“, UAB „Geliuksus“, UAB „Dagrita“, UAB „Rabana“, UAB „Ardona“, UAB „Automagas“, UAB „Jurmelsta“, UAB „Ratai visiems“, UAB „Juotransa“, MB  „Metalo sistemos“, UAB „Sovesta“, K. Bagdanskio, A. Zairienės, S. Radomskio, V. Griškuvienės „Pasvaja" individualiomis įmonėmis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos – Smalininkų seniūnija, Viešvilės seniūnija, Raudonės seniūnija ir kt. Plėtojant bendradarbiavimą su įmonėmis, vykdomi abipusiai naudingi sutartiniai įsipareigojimai. Pirma, mokiniai turi galimybę atlikti praktiką įmonėse, savo darbinėje veikloje taikančiose pažangias technologijas. Antra, mokykloje profesijos mokomi įmonių darbuotojai, jiems suteikiama profesinė kvalifikacija.

Mokyklos mokytojai dalyvauja Jurbarko švietimo centro organizuojamuose švietėjiškuose, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, Jurbarko švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba konsultuoja dėl specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, teikiama nuolatinė metodinė pagalba Vaiko gerovės komisijai. Rengiamos socialinių įgūdžių, profesinio mokymo programos, jas individualizuojant ir derinant prie specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimų.

Vykdomas aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos užimtumo tarnybos Jurbarko bei Šakių, Tauragės skyriais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašu, mokykloje vykdomas užimtumo tarnybos nukreiptų asmenų mokymas pagal modulines profesinio mokymo programas ir jų modulius.

Glaudūs ryšiai mokyklą sieja ir su Smalininkuose esančiomis įstaigomis: Smalininkų bendruomenės centru, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru, Smalininkų jaunimo klubu „Aukštyn kojom", Smalininkų tautinio, kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomene, Smalininkų senjorų namais, Smalininkų seniūnija, VŠĮ „Senovinės technikos muziejumi". Organizuojami bendri renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, koncertai, parodos, tradicinės mokyklos ir bendruomenės šventės. Sudaromos galimybės vykdyti mokomuosius užsiėmimus netradicinėse edukacinėse aplinkose.

Mums svarbus glaudus ir prasmingas socialinis dialogas su dabartiniais ir būsimais partneriais, grįstas abipusiu pasitikėjimu ir parama, plėtojantis edukacines aplinkas ir padedantis absolventams pasiruošti ateities iššūkiams.