Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2023-01-23 - 02-27

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Pagalba mokiniui Spausdinti El. paštas

Socialinis pedagogas padeda mokiniams geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Psichologas stiprina mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą; reikalui esant padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Vaiko gerovės komisija

  • Vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, jų socialinius ir emocinius poreikius, problemas, nustato pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas.
  • Rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą. 
  • Analizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
  • Atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo; organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Įvykus krizei mokykloje, organizuoja/vykdo krizės valdymo priemones.

Mokymosi pagalbos teikimas

  • Mokytojai ir profesijos mokytojai yra atsakingi už mokinių pasiekimų mokykloje stebėjimą ir analizę, savalaikį mokymosi sunkumų identifikavimą. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), socialinis pedagogas. Tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.
  • Mokykloje mokymosi pagalbą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, organizuoja gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo skyrių vedėjai.
  • Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.
  • Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Mokiniui suteikti mokymosi pagalbą rekomenduojama pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose arba profesinio mokymo programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan. Mokymosi pagalba teikiama konsultacijų forma, jų turinį numato dalyko mokytojas (mokytojų kontaktai konsultacijoms).

Konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, ugdymo proceso metu pritaikydamas tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.; pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui.

Logopedas specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams teikia specialiųjų pratybų ir/ar pamokų metu.

Specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas ugdymo proceso metu.

Materialinė pagalba mokiniui gali būti teikiama pagal „Mokinių stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo“ sąlygas.

 


Psichologinė pagalba

Vaikų linija, tel. 116 111
Jaunimo linija, tel. 8 800 28888
Pagalbos linija moterims, tel. 8 800 66366 d.d. 10.00 – 21.00 val.
Jaunimo psichologinės pagalbos centras, tel. 8 523 13437
Jurbarko PPT, tel. 8 447 51192 arba 8 447 72253
Čia galima informuoti policijos pareigūnus pastebėjus vartojant ar platinant narkotines medžiagas