Mokyklos vizija, misija, veiklos tikslai, uždaviniai ir prioritetai Spausdinti

MOKYKLOS VIZIJA

Smalininkų TVM - saugi, tolerantiška, versli mokykla

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką bendrąjį, profesinį ir specialųjį išsilavinimą, vykdyti tęstinį profesinį ir neformalųjį mokymą, ugdyti harmoningą, verslią, pilietišką asmenybę, tenkinti darbo rinkos poreikius ir žmogaus profesinės karjeros siekius.

MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI

 1. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.
 2. Modernios, saugios aplinkos ir palankių ugdymosi sąlygų kūrimas.
 3. Kūrybiškumo, šiuolaikinių technologijų išmanymo, verslumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas.
 4. Savarankiškos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, ugdymas.

MOKYKLOS VERTYBĖS

 1. Mokyklos bendruomenės vidinė harmonija;
 2. Mokyklos narių saugumas, pagarba, atsakomybė, pareigingumas, sąžiningumas ir atjauta.
 3. Atvirumas kaitai – nuolatinis tobulėjimas ir asmeninių pasiekimų sklaida.

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas: Tapti institucija, kurioje besimokančiųjų įgyjamos kompetencijos sudarytų sąlygas jiems būti visaverčiais sparčiai besikeičiančios visuomenės piliečiais.

Uždaviniai:

 1. Siekti efektyvaus, vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistemos nuostatomis grįsto mokyklos valdymo.
 2. Užtikrinti šiuolaikinės visuomenės švietimo poreikius bei mokinių gebėjimus atitinkančią ugdymo kokybę.
 3. Užtikrinti saugią ir stabilią ugdymosi aplinką.
 4. Ugdyti pilietišką, verslią, motyvuotą, savarankišką ir harmoningą asmenybę.